Algemene voorwaarden L’Atelier

ARTIKEL 1 – Identiteit van de verkoper

Bedrijfsgegevens:
AKV Consulting BV
Dreef 1D
2223 Schriek
België

E-mail: hello@l-atelier.be
Telefoon: +32 496 26 65 39
BTW: BE0754566958
IBAN: BE92 0689 3860 0723

hierna genoemd: “L’Atelier”.

ARTIKEL 2 – Algemeen

Tenzij anders schriftelijk overeengekomen tussen L’Atelier en de klant zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op de levering van diensten, de verkoop van goederen, offertes en overeenkomsten met L’Atelier, ongeacht daarmee strijdige bepalingen vermeld op documenten van de klant. Door het versturen van een bestelling worden de Algemene Voorwaarden volledig en zonder enig voorbehoud als aanvaard beschouwd door de klant. De Algemene Voorwaarden en eender welke overeenkomsten vervangen alle voorgaande mondelinge overeenkomsten, akkoorden, beloftes, afspraken of mededelingen met de klant.

ARTIKEL 3 – Overeenkomsten, offertes en annuleringen

3.1 Overeenkomsten

Een overeenkomst met L’Atelier is geldig voor onbepaalde tijd tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Een overeenkomt is niet overdraagbaar, tenzij anders overeengekomen én met akkoord van beide partijen, L’Atelier en de klant.

3.2 Offerte

De opgemaakte offertes door L’Atelier zijn standaard 7 dagen geldig (tenzij anders vermeld op de offerte), daarna hebben ze slechts een informatieve waarde. Alle prijzen zijn steeds exclusief BTW tenzij anders vermeld. L’Atelier is slechts gebonden aan de offerte na expliciete en schriftelijke aanvaarding van de offerte door de klant of een bevoegde. Indien er op de offerte sprake is van een voorschot is de betaling van deze factuur gelijk aan het aanvaarden van de offerte, de opdracht wordt niet eerder uitgevoerd dan vanaf het ontvangst van het voorschot. Indien een wijziging moet worden doorgevoerd aan de offerte door L’Atelier of in opdracht van de klant, zal er een nieuwe offerte worden opgesteld en vervalt de vorige automatisch (ongeacht de vervaldatum).

Als er op de offerte sprake is van een uurtarief, dan is het verwachte aantal uren gebaseerd op een schatting. Indien er toch sprake is van overschrijding, wordt dit vooraf overlegd met de opdrachtgever alvorens verder te gaan met de opdracht.

Prijzen op een offerte zijn steeds indicatief, indien de opdracht uiteindelijk meer of extra werk oplevert dan gebruikelijk, behoudt L’Atelier het recht om dit te melden aan de klant en de prijzen te herzien.

3.3 Schriftelijk

Onder “schriftelijk” (schriftelijk overeengekomen, bevestigd) wordt verstaan, schrijven via post, mail of in uitzonderlijke gevallen sms/Whatsapp of enige andere vorm van elektronische berichtgeving. Dit geldt voor alles in de algemene voorwaarden én alle communicatie tussen de klant en L’Atelier.

De klant gaat er ook automatisch mee akkoord dat L’Atelier een e-mail als een wettelijk schriftelijk communicatiemiddel gebruikt.

3.4 Wijzigingen

Wijzigingen in de oorspronkelijke overeenkomst zijn pas geldig nadat de wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen, L’Atelier en de klant.

3.5 Annulatie van opdracht

Een annulatie door de klant wordt enkel aanvaard zolang L’Atelier de werkzaamheden nog niet gestart is. Indien de werkzaamheden reeds werden gestart bedraagt de schadevergoeding het bedrag van het tot dan verrichte werk, met een minimum van 40% van de overeengekomen prijs (eventueel voorschot inbegrepen). Voorbeeld: indien de helft van de opdracht reeds afgewerkt is bedraagt de schadevergoeding 50% van de overeengekomen prijs.

ARTIKEL 4 – Realisatie

4.1 Leveringstermijn

Opdrachten waar voorafgaand geen leveringstermijn is voor overeengekomen worden binnen een redelijke termijn uitgevoerd.

Een door L’Atelier opgegeven deadline of leveringstermijn is slechts een indicatie en is niet bindend voor L’Atelier, tenzij anders schriftelijk en expliciet overeengekomen

L’Atelier kan slechts aansprakelijk worden gesteld voor het niet halen van een deadline door middel van een aangetekend schrijven van de klant.

4.2 Testperiode

In geval dat het afgeleverd goed of de afgeleverde dienst een door L’Atelier website is heeft de klant (na aflevering en akkoord) 7 dagen de tijd om eventuele bugs/fouten te melden en kosteloos te laten oplossen. Echter worden er enkel fouten opgelost en geen nieuwe functies toegevoegd of functionaliteiten gewijzigd. Na deze testperiode kan L’Atelier niet meer aansprakelijk worden gesteld en hebben we geen enkele verplichting meer om kosteloos fouten op te lossen.

4.3 Compatibiliteit

Websites worden standaard enkel getest in de nieuwste versies van Google Chrome. Compatibiliteit met iedere andere, of oudere versies van browsers zullen aan ons standaard tarief per half uur aangerekend worden.

ARTIKEL 5 – Aansprakelijkheid

L’Atelier verbindt zich ertoe alle te leveren diensten met zorg uit te voeren.

L’Atelier kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de uitvoering die komen door verkeerde of onvoldoende input van de klant.

L’Atelier en zijn aangestelde kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enige fout of grove fout behalve als het gaat om een intentionele fout.

L’Atelier kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor enige gevolgschade.

De aansprakelijkheid van L’Atelier t.o.v. aangeleverde goederen en/of diensten is enkel beperkt tot:

  • Het terugbetalen van het door de klant betaalde bedrag.
  • Vervanging van het goed of opnieuw uitvoeren van de dienst.

De totale aansprakelijkheid van L’Atelier zal nooit meer bedragen dan het totaal betaalde bedrag van het goed of de dienst die schade berokkend heeft.

L’Atelier kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor goederen of diensten aangeleverd door derden.

L’Atelier is niet aansprakelijk en kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor aangeleverde content door de klant. L’Atelier gaat er steeds van uit dat de klant over de nodige rechten, toestemming en/of licenties beschikt van de aangeleverde content (hieruit verstaan wij, naam/namen, logo, foto’s, teksten, enz.). L’Atelier is ook niet verplicht hiernaar de informeren bij de klant.

L’Atelier kan nooit aansprakelijk worden gesteld over de inhoud die de klant op zijn of haar eindproduct wil of heeft staan. Ook als de klant in de toekomst inhoud aanpast is L’Atelier hier nooit aansprakelijk voor.

L’Atelier kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor de doeleinden waarvoor de klant het geleverde goed of dienst gebruikt.

L’Atelier is niet verplicht een kopie te bewaren van bestanden na levering van de goederen of diensten. Het is aan de klant om deze zorgvuldig te bewaren.

ARTIKEL 6 – Betalingen

Alle prijzen op de website, sociale media, email of eender welk communicatiemiddel zijn steeds exclusief BTW, tenzij anders vermeld.

6.1 Betalingstermijn

Alle facturen die door L’Atelier zijn opgemaakt hebben een betalingstermijn van 14 dagen, tenzij anders vermeld op de factuur.

6.2 Laattijdige betaling

Indien een factuur op de vervaldag niet betaald is, is de klant van rechtswege verwijlintrest verschuldigd aan L’Atelier. Dit bedraagt 8% (op jaarbasis) over het totale bedrag van de factuur, aangerekend per dag dat de klant te laat is. Bijvoorbeeld: een factuur van €1000 wordt 10 dagen te laat betaald. Dan is de berekening als volgt: (8% x € 1000 x 10 dagen/365) = € 2,19 rente.

Bij iedere laattijdige betaling is de klant ook een schadebeding verschuldigd. Dit bedraagt 10% over het totale bedrag van de factuur, met een minimum van €50 en zijn toegepaste promoties of kortingen niet langer geldig.

De klant wordt pas eigenaar van of krijgt het gebruiksrecht op de geleverde goederen en/of diensten vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen tegenover L’Atelier heeft voldaan.

L’Atelier kan één of meerdere betalingsherinneringen of herinneringsfacturen sturen naar de klant maar is hier niet toe verplicht.

6.3 Voorschot

L’Atelier is ten allen tijden toegestaan een voorschot te vragen op eender welke opdracht. Zowel voor kleine als grote opdrachten. Zoals eerder aangehaald wordt er pas aan een opdracht begonnen vanaf het moment dat L’Atelier het voorschot ontvangen heeft. Standaard bedraagt het voorschot 50% van de geschatte kostprijs, tenzij anders overeengekomen.

6.4 Webruimte en domeinnamen

De betaling van webruimte en/of domeinnamen gebeurt jaarlijks, afhankelijk van wat er overeengekomen is met de klant. Indien de klant zijn webruimte of domeinnaam wenst te annuleren, betaald de klant wel nog de huidige begonnen periode uit. De overblijvende periode wordt niet terugbetaald. De domeinnaam en/of webruimte zijn nog geldig en blijven functioneel tot en met de vervaldatum. Nadien kan er tegen betaling een kopie overgemaakt worden aan de klant om zo de website ergens anders te plaatsen, dit aan het standaard tarief per half uur.

6.4.1 Domeinnamen

Domeinnamen kunnen niet geannuleerd worden en dus ook niet terugbetaald worden, ook niet voor eventuele schrijffouten. L’Atelier zal steeds een bevestiging vragen van het domein alvorens het te registreren. Eens een domeinnaam geregistreerd is, is deze geldig tot de vervaldatum (afhankelijk van de gekozen periode).

6.5 Forfaitaire Prijs

Mini-opdrachten of aanpassing worden aan ons standaard tarief per half uur aangerekend met een forfaitair bedrag van 30 minuten = 30 EUR excl. BTW.

ARTIKEL 7 – Intellectuele eigendom en eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten die voortkomen uit een opdracht komen steeds toe aan L’Atelier, tenzij schriftelijk door beide partijen anders is overeengekomen. L’Atelier mag hiervoor een vergoeding vragen. Dit is niet enkel van toepassing op het eindproduct/dienst, maar ook op alle tussentijdse werken (ideeën, concepten, mock-up’s, schetsen…). Standaard krijgt de klant enkel het eindproducte in licentie, tussentijdse ontwerpvoorstellen, mock-up’s, ideeën of eender welke creaties van L’Atelier zijn hier dus niet inbegrepen.

Door L’Atelier gemaakte werken mogen door de klant niet worden bewerkt of verwerkt worden voor andere doeleinden dan waarvoor die oorspronkelijk gemaakt zijn zonder uitdrukkelijk toestemming van L’Atelier.

L’Atelier geeft u, en enkel u, het goedgekeurde werk, exclusief en voor onbepaalde duur én uitsluitend voor dit project, in licentie, tenzij we anders overeenkomen. Dit gaat uitsluitend om het eindproduct/dienst. Deze licentie is dus niet overdraagbaar. Doorverkopen is niet toegestaan.

L’Atelier behoudt zich het recht om tijdens de realisatie ieder proefbestand, mock-up of eender welk prototype mét watermerk aan te leveren aan de klant, in afwachting van het finale product/dienst.

7.1 Eigen promotie

L’Atelier behoudt zich het recht om ontwerpen en realisaties te gebruiken of af te beelden voor eigen promotie, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

ARTIKEL 8 – Beroepsgeheim

L’Atelier verzekert de klant ervan dat L’Atelier zorgvuldig zal omgaan met gevoelige gegevens en deze aan niemand zal doorgeven zonder hier eerst met de klant over te communiceren (denk aan samenwerking met een externe partner).

ARTIKEL 9 – Acties

L’Atelier is er niet toe verplicht kortingen, acties of promoties standaard toe te passen. Deze kunnen steeds spontaan worden toegepast of worden vermeld aan de klant, of enkel toegepast worden indien de klant hiernaar vraagt of een waardebon, kortingscode of dergelijke kunnen voorleggen.

ARTIKEL 10 – Overmacht

10.1. In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden in samenspraak met de klant.

10.2. Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, server, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, …

ARTIKEL 11 – Klachtenregeling en Geschillen

11.1. We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn. Als je toch klachten zou hebben over onze diensten, kan je ons contacteren via hello@l-atelier.be . We doen er alles aan om je klacht binnen de 7 dagen te behandelen.

11.2. Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde rechtbanken van Mechelen of Leuven bevoegd. Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar het Belgisch Wetboek van Economisch Recht.

11.3. Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de Federale Overheid bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde. U kan de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link: http://www.consumentenombudsdienst.be//nl

11.4. Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan u bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: http://ec.europa.eu/odr

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google